Regulamin przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:
KP sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-519), przy ul. Domki 14 wpisana do Rejestru REGON pod numerem 36824291000000, numer NIP 6793155768, (zwanej dalej „kari mata studio”) pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
Przetwarzanie danych oraz jego zakres:
Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.
Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: Imię i Nazwisko, E-Mail, Miejsce urodzenia, Data Urodzenia, Obywatelstwo, Płeć, Telefon Komórkowy, Adres zamieszkania, NIP, PESEL
Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez „kari mata studio”, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży usług oferowany przez „kari mata studio”.
Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z „kari mata studio” oraz korzystających z usług „kari mata studio”. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.
Rezerwacje, obecność i sprzedaż produktów - Administrator, w ramach usług świadczonych przez „kari mata studio”, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu rejestracji rezerwacji i obecności na zajęciach a także informacji o sprzedanych produktach przez korzystających z usług „kari mata studio”.
Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.
Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców
Cel przetwarzania danych:
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
• zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
• umożliwienie dostępu do usług w tym wstępu na teren obiektów zarządzanych przez „kari mata studio”, w tym rejestracji wejść i wyjść z obiektu i prowadzanie rezerwacji na usługi
• rejestracji sprzedaży produktów i usług kupionych przez klienta
• umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji zakupu karnetów lub dostępu do usług
• zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
• kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
• przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
• obsługa reklamacji Użytkowników,
• prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów Administratora
• obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
• wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
• zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
• prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
• statystycznych,
• księgowych,
• archiwizacyjnych,
• zapewnienie rozliczalności.
Udostępnianie danych
Dane osobowe są częściowo przetwarzane za pośrednictwem zewnętrznego systemu do obsługi obiektów sportowych – fitssey.com, którego właścicielem jest firma lightenbody™ z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: hello@fitssey.com, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. „kari mata studio” posiada osobne konto w ww. systemie dedykowane obsłudze klientów „kari mata studio”. Zgodnie z umową z dostawcą systemu fitssey.com może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie obsługi i utrzymania systemu do zarządzania klientami „kari mata studio”. Użytkownik przekazując dane osobowe do „kari mata studio” wyraża zgodę na ich przetwarzanie za pośrednictwem systemu fitssey.com.
Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
potrzeby udostępnienia informacji na temat Użytkownika organom publiczny w walce z oszustwami i nadużyciami postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.
Uprawnienia Użytkowników
Każdy Użytkownik ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
• sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:
• żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• żądania ewidentnie nieuzasadnionego,
• żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.
Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.
Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np.: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).
Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: studio@karimata.eu
Bezpieczeństwo danych
Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
Inne
Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.